Regulamin Serwisu

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu E-logika (dalej: „serwis”)

dostępnego online pod adresem: www.e-logika.pl. Każdy Użytkownik korzystający z

zasobów serwisu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.

2. Zasoby mające walor naukowy, stanowiące część składową serwisu, to 153 filmy

pogrupowane tematycznie w dziale: „Dostępne kursy”. Prawa własności oraz majątkowe i

osobiste prawa autorskie do wszystkich zasobów serwisu należą do właściciela serwisu –

firmy TD-MEDIO Adam Lewicki REGON: 368459466.

3. Transakcja wykonywana za pośrednictwem serwisu odbywa się przez sieć Internet, w

formie umowy licencyjnej pomiędzy właścicielem serwisu, a zamawiającym dany

kurs/pakiet (dalej: Licencjobiorcą). Wszystkie transakcje prowadzone są w języku polskim.

Proces składania zamówienia przedstawia szczegółowo infografika stanowiąca załącznik nr

1 regulaminu: http://e-logika.pl/jak-kupic/

4. Licencjobiorca po opłaceniu wybranego przez siebie kursu (pakietu) uzyskuje

nieograniczone czasowo prawo użytkowania zasobów wchodzących w skład opłaconego

kursu (pakietu).

5. Opłacony przez Licencjobiorcę kurs przeznaczony jest do użytku wyłącznie Licencjobiorcy

identyfikowanego przez adres e-mail oraz adres IP.

6. Bez zgody właściciela udzielonej na piśmie:

1) żaden kurs (pakiet) nie może być rozpowszechniany, użyczany, wynajmowany ani

publicznie udostępniany w żaden sposób;

2) nie zezwala się na publiczne odtwarzanie jakiegokolwiek filmu wchodzącego w skład

kursu (pakietu);

3) żadna z części kursu (pakietu) nie może być użyta do tworzenia utworów zależnych.

7. Nieprzestrzeganie reguł postępowania określonych w ust. 6 pkt 1-3 skutkuje:

1) wysłaniem przez administrację serwisu upomnienia do Użytkownika dopuszczającego

się naruszeń;

2) w przypadkach rażących, bez wysłania wcześniejszego upomnienia, usunięciem konta

Użytkownika dopuszczającego się naruszeń.

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 pkt 2 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kwoty

stanowiącej równowartość opłaty licencyjnej (tj. „ceny kursu”).

9. Serwis przywiązuje do ochrony danych osobowych szczególna wagę. W związku z tym,

jakiekolwiek podane przez Użytkownika dane osobowe NIE będą w żaden sposób

udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim. Każda indywidualna dana osobowa

(adres e-mail) służy konkretnemu Użytkownikowi wyłącznie do rejestracji oraz

zalogowania się w serwisie.

10. Głównym zadaniem serwisu jest pomoc w nauce oraz przekazywanie wiedzy w najbardziej

przystępny sposób. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody

powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w poszczególnych kursach

(pakietach).

11. Właściciel oraz administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień

niniejszego regulamin. Każda zmiana zostanie uzasadniona oraz przedstawiona

Użytkownikom serwisu co najmniej 14 dni przed jej publicznym udostępnieniem.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu